Những lưu ý của chính sách thuế Tháng 03/2016

THÔNG BÁO

NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI, NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý CỦA CHÍNH SÁCH THUẾ VÀ CÁC CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN THÁNG 03/2016

Cục Thuế TP Hà Nội tóm tắt một số nội dung điểm mới đáng lưu ý trong chính sách thuế tháng 03/2016 như sau:

A/ Về Thuế giá trị gia tăng và Thuế thu nhập doanh nghiệp

Ngày 05/02/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 21/2016/TT-BTC hướng dẫn về khai thuế GTGT và ưu đãi thuế TNDN theo quy định tại Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Thông tư hướng dẫn về khai thuế GTGT và ưu đãi thuế TNDN đối với các Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển ban hành tại Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ. Cục thuế TP Hà Nội lưu ý một số nội dung sau

1.     Về khai thuế GTGT

– Đối với NNT là tổ chức: NNT thực hiện khai thuế GTGT theo quý đối với doanh thu của sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển (không phân biệt có doanh thu trên hay dưới 50 tỉ đồng/năm).

Hồ sơ khai thuế thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính.

– Đối với NNT là cá nhân: NNT thực hiện khai thuế theo năm và nộp thuế GTGT theo quý đối với doanh thu của sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển. Trường hợp cá nhân nộp thuế theo từng lần phát sinh có phát sinh doanh thu của sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển thì có thể lựa chọn khai thuế, nộp thuế theo từng lần phát sinh hay theo tháng.

Hồ sơ khai thuế thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính.

2.     Về ưu đãi thuế TNDN

Ưu đãi thuế TNDN được áp dụng đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ từ ngày 01/01/2015 đáp ứng các điều kiện quy định tại Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận ưu đãi sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

Trình tự, thủ tục xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi đối với Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thực hiện theo quy định tại Thông tư số 55/2015/TT-BTC ngày 30/12/2015 của Bộ Công thương.

Giấy xác nhận ưu đãi là cơ sở để áp dụng ưu đãi thuế TNDN. Về mức ưu đãi, thời điểm bắt đầu áp dụng ưu đãi, việc chuyển tiếp ưu đãi thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế TNDN.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2016. Ưu đãi thuế TNDN quy định tại Thông tư này áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN từ năm 2015.

B/ Về thuế thu nhập cá nhân

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2015 và cấp MST NPT

Ngày 02/3/2016 Tổng cục Thuế ban hành công văn số 801/TCT- TNCN hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2015 và cấp MST NPT. Theo đó:

1. Đối tượng phải QTT thuế TNCN

Doanh nghiệp chỉ cần có phát sinh trả tiền lương, tiền công trong năm 2015 thì phải quyết toán thuế TNCN, bất kể có hay không khấu trừ thuế. Đối với cá nhân, chỉ phải quyết toán nếu có số thuế nộp thiếu hoặc cần hoàn hay bù trừ số thuế nộp thừa.

2. Hình thức quyết toán thuế TNCN

Năm 2015 có bổ sung thêm trường hợp cho phép ủy quyền quyết toán đối với người lao động điều chuyển giữa các tổ chức trong cùng một hệ thống, như: Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty mẹ – con, Trụ sở chính và chi nhánh. Theo đó, cá nhân được ủy quyền cho đơn vị nhận điều chuyển quyết toán thay thuế TNCN cho cả thu nhập phát sinh tại đơn vị cũ.

Biểu mẫu ủy quyền quyết toán thay thuế TNCN trong năm 2015 phải áp dụng mẫu mới, số 02/UQ-QTT-TNCN ban hành tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC. Ngoài ra, khác với những năm trước, khi quyết toán thuế TNCN 2015, nếu doanh nghiệp có số lượng lớn người lao động ủy quyền quyết toán thay thì được phép lập danh sách các cá nhân ủy quyền để thay thế cho mẫu 02/UQ-QTT-TNCN. Tuy nhiên, danh sách này phải phản ánh đầy đủ các nội dung tại mẫu số 02/UQ-QTT-TNCN.

Trường hợp điều chỉnh sau khi đã ủy quyền quyết toán thuế: Cá nhân sau khi đã ủy quyền quyết toán thuế, tổ chức trả thu nhập đã thực hiện quyết toán thuế thay cho cá nhân, nếu phát hiện cá nhân thuộc diện trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế thì tổ chức trả thu nhập không điều chỉnh lại quyết toán thuế TNCNcủa tổ chức trả thu nhập, chỉ cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân theo số quyết toán và ghi vào góc dưới bên trái của chứng từ khấu trừ thuế nội dung: “Công ty … đã quyết toán thuế TNCN thay cho Ông/Bà …. (theo ủy quyền) tại dòng (số thứ tự) … của Phụ lục Bảng kê 05-1/BK-TNCN” để cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế.

3. Một số nội dung khác 

Thu nhập chịu thuế; Thu nhập tính thuế bình quân tháng; Các khoản giảm trừ; Tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân; Tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc; Điều kiện để xác định người khuyết tật, không có khả năng lao động là người phụ thuộc; Thủ tục, hồ sơ quyết toán thuế TNCN; Hồ sơ khai quyết toán thuế; Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế; Trách nhiệm tiếp nhận và xử lý hồ sơ quyết toán thuế của cơ quan thuế; Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN; Hoàn thuế; Kê khai Phụ lục bảng kê mẫu số 05-3/BK-TNCN.

Ứng dụng CNTT hỗ trợ quyết toán thuế TNCN năm 2015: Hiện tại Tổng cục Thuế đang thực hiện việc nâng cấp các ứng dụng hỗ trợ và xử lý các tờ khai quyết toán đáp ứng theo các mẫu biểu mới tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC. Trong thời gian nâng cấp ứng dụng, cơ quan thuế tổ chức tiếp nhận, kiểm tra, xác nhận và truyền dữ liệu hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2015 về cơ sở dữ liệu tập trung tại Tổng cục Thuế để ghi nhận, hạch toán đầy đủ tờ khai, phụ lục tờ khai vào hệ thống TMS bằng mẫu biểu theo phiên bản mới nhất trên các ứng dụng của ngành thuế.

Việc quy đổi thu nhập không bao gồm thuế TNCN thành thu nhập có thuế TNCN được thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 1, Điều 14, Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính.

Về các khoản phụ cấp, trợ cấp được miễn thuế TNCN năm 2015, vẫn tiếp tục căn cứ vào Danh mục ban hành tại Công văn số 1381/TCT-TNCN ngày 24/4/2014.

Đối với danh mục bệnh hiểm nghèo làm căn cứ xét giảm thuế TNCN 2015 phải áp dụng danh mục mới ban hành kèm Công văn số 6383/BTC-TCT ngày 18/5/2015, thay cho danh mục tại Công văn số 16662/BTC-TCT ngày 02/12/2013.

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN, năm 2015 có sửa đổi thời hạn quyết toán đối với lao động người nước ngoài. Cụ thể, người nước ngoài không phải nộp hồ sơ quyết toán trước khi xuất cảnh, thay vào đó được nộp chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày xuất cảnh

Các hình thức nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2015:

+ Đối với người nộp thuế đã đăng ký và khai quyết toán thuế TNCN qua mạng (iHTKK) thì không phải nộp tờ khai giấy do đã sử dụng chữ ký số nên đảm bảo tính pháp lý khi gửi tờ khai.

+ Đối với người nộp thuế chưa đăng ký khai thuế qua mạng thì cơ quan thuế hướng dẫn người nộp thuế trực tiếp nộp hồ sơ quyết toán thuế với cơ quan thuế.

C/ Về Hoá đơn chứng từ

Ngày 23/02/2016, Bộ Tài chính có công văn số 2402/BTC-TCT trả lời kiến nghị của một số doanh nghiệp về việc thực hiện tiêu thức chữ ký điện tử của người mua trên hoá đơn điện tử theo quy định tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính.

Theo đó, người mua không phải là đơn vị kế toán hoặc là đơn vị kế toán nếu có các hồ sơ, chứng từ chứng minh việc cung cấp hàng hoá, dịch vụ giữa người bán với người mua như: hợp đồng kinh tế, phiếu xuất kho, biên bản giao nhận hàng hoá, biên nhận thanh toán, phiếu thu,… thi người bán lập hoá đơn điện tử cho người mua theo quy định, trên hoá đơn điện tử không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua.

D/ Về Thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường

1. Thuế tài nguyên

Ngày 28/01/2016, Tổng cục Thuế ban hành công văn số 445/TCT-CS trả lời công văn số 7631/CT-THNVDT ngày 17/12/2015 của Cục thuế tỉnh Quảng trị về thu thuế tài nguyên đối với cát, sỏi đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh thu mua gom từ những người khai thác nhỏ lẻ. Theo đó, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh có sản lượng cát, sỏi thu gom của người khai thác nhỏ lẻ, thuộc diện kê khai nộp thuế tài nguyên phát sinh trước ngày Thông tư số 152/2015/TT-BTC có hiệu lực thi hành (ngày 20/11/2015), nhưng chưa khai nộp thuế thì tiếp tục khai nộp thuế tài nguyên theo các văn bản áp dụng trước ngày Thông tư số 152/2015/TT-BTC có hiệu lực thi hành.

2. Quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Ngày 19/02/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 12/2016/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản; áp dụng đối với tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản, các cơ quan nhà nước và tổ chức, cá nhân liên quan trong việc quản lý, thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

Khoáng sản quy định tại Nghị định này là dầu thô, khí thiên nhiên, khí than, khoáng sản kim loại và khoáng sản không kim loại.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/05/2016 và thay thế Nghị định số 74/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

E/ Vấn đề khác có liên quan

– Ngày 20/01/2016 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 14/2016/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính khi các công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo an sinh xã hội, cân đối cung cầu cho nền kinh tế (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/3/2016).

 Để triển khai Thông tư số 14/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính, ngày 03/03/2016 Cục thuế TP Hà Nội đã có công văn số 9319/CT-HTr hướng dẫn các phòng thuộc Văn phòng Cục, các chi cục thuế quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP Hà Nội thực hiện.

 – Ngày 16/02/2016 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 25/2016/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng Diamoni hydro orthophotsphat thuộc mã hàng 3105.30.00 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi (Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 03/04/2016).

Ngày 03/03/2016 Cục thuế TP Hà Nội đã phát hành công văn số 9325/CT-HTr triển khai phổ biến nội dung Thông tư đến cán bộ công chức các phòng thuộc Văn phòng Cục, các chi cục thuế quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP Hà Nội.

– Ngày 01/02/2016 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 19/2016/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập.(Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 16/3/2016, thay thế Thông tư số 94/2006/TT-BTC ngày 09/10/2006 của Bộ Tài chính).

Lưu ý: Để hỗ trợ NNT trong Tháng 3 – Tháng cao điểm hỗ trợ NNT, Cục thuế TP Hà Nội đã đăng tải rất nhiều thông tin liên quan đến công tác hỗ trợ quyết toán thuế tại website:http://hanoi.gdt.gov.vn (Mục tin tức). 

                                                                                                       CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

Tin Liên Quan