Mẫu biểu thực hành (QĐ 48)

Untitled

Hướng dẫn các bước thực hành

1. Nhập thông tin công ty

2. Nhập ngày 01/01/năm phát sinh (ngày mở sổ)

3. Nhập số dư đầu kỳ (tài khoản chi tiết)

4. Kết chuyển lãi/lỗ năm trước sang năm nay (4212 sang 4211)

5. Hạch toán Chi phí thuế môn bài phải nộp năm (Nợ 6422/Có TK 3338)

Thuế môn bai

6. Định khoản các nghiệp vụ khác phát sinh trong kỳ

7. Các bút toán cuối kỳ: Lương, Phân bổ, Khấu hao

– Lương:

+ Lương phải trả: Nợ TK Chi phí/Có TK 334

+ Trích bảo hiểm vào chi phí của DN: Nợ TK Chi phí/Có TK 338(2,3,4,9)

+ Trích bảo hiểm vòa lương: Nợ TK 334/Có TK 338(2,3,4,9)

baohiemvaoluong

+ Khấu trừ thuế TNCN (nếu có): Nợ TK 334/Có TK 3335

TNCN

 + Thanh toán lương: Nợ TK 111,112/Có TK334

thanhtoan luong

– Phân bổ: Nợ TK Chi phí/Có TK 142/242

– Khấu hao: Nợ TK Chi phí/Có TK 214

8. Các bút toán kết chuyển cuối kỳ

– Kết chuyển thuế GTGT: Nợ TK “đầu ra”/Có TK “đầu vào” (số nhỏ hơn)

– Kết chuyển các khoản chi phí: Nợ TK 911/Có TK Chi phí

–  Két chuyển các khoản Doanh thu: Nợ TK Doanh thu/Có TK 911

9. Xác định lãi lỗ

– Trường hợp lỗ: Nợ TK 4212/Có TK911

– Trường hợp lãi:

+ Chi phí thuế TNDN phải nộp: Nợ TK 821/Có TK 3334

+ Két chuyển CP thuế TNDN: Nợ TK 911/Có TK 821

+ Kết chuyển lãi: Nợ TK 911/Có TK 4212

Tải Mẫu biểu thực hành <<Tại đây>>

(Trong quá trình thực hành, Sử dụng Unhide để chọn Tab cần làm)

Tin Liên Quan