CV 2145 – Thuế GTGT của hàng biếu tặng, khuyến mãi

Xem và tải file tại đây

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 7, Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn:

“3.Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương, là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời diểm phát sinh các hoạt động này.”

Theo quy định tại Khoản 9, Điều 3, TT 26/2015/TT-BTC sửa đổi một số điều TT 39/2014/TT-BTC

“9. Sửa đổi, bổ sung điểm 2.4, phụ lục 4 như sau:
“2.4.Sử dụng hóa đơn chứng từ đối với hàng hóa, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, cho, biếu, tặng đối với tổ chức kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:
a) Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi tên và số  lượng hàng hóa, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu và thực hiện theo hướng dẫn của pháp luật về thuế GTGT

Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động thì phải lập hóa đơn GTGT (hoặc hóa đơn bán hàng), trên hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hóa đơn xuất bán hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng.”

Theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 5 Điều 14, TT 219/2013/TT-BTC về khấu trừ thuế GTGT thì:

“1.Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho xản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường  của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất…”;

“5. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa (kể cả hàng hóa mua ngoài hoặc hàng hóa do doanh nghiệp tự sản xuất) mà doanh nghiệp sử dụng để cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo dưới các hình thức, phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ.”

–> Công ty mua hang hóa (áo sơ mi, tranh thêu, rượu nhập khẩu…) làm quà tặng cho khách hàng thì khi tặng quà, Công ty phải xuất hóa đơn và tính nộp thuế GTGT cho hàng hóa tặng khách hàng theo hướng dẫn tại Khoản 9 Điều 3 TT số 26/2015/TT-BTC và Khoản 3 Điều 7 TT số  219/2013/TT-BTC. Thuế GTGT đầu vào cho hàng hóa dùng để biếu tặng được khấu trừ đáp ứng điều kiện khấu trừ thuế theo quy định.Xem và tải file tại đây
(Nguồn: gdt.gov.vn)

Tin Liên Quan