CV 1434/TCT-KK tiếp nhận mẫu 06/GTGT

– Người nộp thuế nộp mẫu 06/GTGT sau thời hạn 30/1/2016 bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chậm nộp thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế so với thời hạn quy định theo hướng dẫn tại TT 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính.

– Người nộp thuế  thuộc đối tượng đăng ký tự nguyện tiếp tục áp dụng phương pháp khấu trừ phải gửi mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế chậm nhất  30/4/2016, nếu sau thời hạn này, người nộp thuế không đăng ký tự nguyện áp dụng phương phấp khấu trừ cho chu kỳ ổn định 2 năm (2016-2017) thì phải chuyển sang phương pháp trực tiếp từ thời diểm trên.


Tin Liên Quan