Chuẩn mực - Chế độ kế toán

  VAS 05 – Bất động sản đầu tư

  VAS 05 – Bất động sản đầu tư

  HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM Chuẩn mực số 05 BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ  (Ban hành và công bố theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) QUY ĐỊNH CHUNG 1. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán đối với bất động sản đầu tư, gồm: Điều kiện ghi nhận bất động sản đầu tư, xác định giá trị ban đầu, chi … Đọc Thêm

  VAS 04 – Tài sản cố định vô hình

  VAS 04 – Tài sản cố định vô hình

  HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM Chuẩn mục số 4 TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH (Ban hành và công bố theo Quyết định số 49/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính). QUY ĐỊNH CHUNG 01.Mục đích của Chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán tài sản cố định vô hình, gồm: tiêu chuẩn tài sản cố định vô hình, thời điểm ghi nhận, xác định giá trị ban đầu, … Đọc Thêm

  VAS 03 – Tài sản cố định hữu hình

  no_thumb

  HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM Chuẩn mực số 3 TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HŨU HÌNH (Ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính). QUY ĐỊNH CHUNG 01.Mục đích của Chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán đối với tài sản cố định hữu hình, gồm: Tiêu chuẩn tài sản cố định hữu hình, thời điểm ghi nhận, xác định giá … Đọc Thêm

  VAS 02 – Hàng tồn kho

  no_thumb

  HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM Chuẩn mực số 2 HÀNG TỔN KHO (Ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính). QUY ĐỊNH CHUNG 01.Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán hàng tồn kho, gồm: xác định giá trị và kế toán hàng tồn kho vào chi phí; ghi giảm giá trị hàng tồn kho cho phù hợp với giá … Đọc Thêm

  VAS 01 – Chuẩn mực chung

  VAS 01 – Chuẩn mực chung

  HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM Chuẩn mực số 01 CHUẨN MỰC CHUNG (Ban hành và công bố theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) QUY ĐỊNH CHUNG 01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và yêu cầu kế toán cơ bản, các yếu tố và ghi nhận các yếu tố của báo cáo tài chính của doanh nghiệp, nhằm: a/ Làm cơ sở xây dựng … Đọc Thêm